Bestuur

Meindert de Boer (voorzitter) aanspreekpunt voor o.a.: ANBI status | AVG | Beleidsplan & Visie | Bezittingen | Nieuwsbrief Doarpsbelangryk | Statuten & Reglementen | WBTR | Wijkbeheer & Wijkmanager | Website | Wonen |

Renske Steenbergen (secretaris) aanspreekpunt voor o.a.: verslaglegging bijeenkomsten | In- & Uitgaande post | Jaarverslag | Persberichten | Doarpswurk | KvK | Organisatie ALV |

Monica Helmers (penningmeester) aanspreekpunt voor o.a.: Financiële administratie | Balans & Exploitatierekening | Begroting | Facturen & Declaratie afhandeling | Contributie inning | Rabo ClubSupport | Kascontrolecommissie | Ledenadministratie | Subsidie regelingen | Albert Faber park | Onderwijs |

Janneke Geerligs-Lindeboom (lid) aanspreekpunt voor o.a.: Oudega aan het Water | Alle-om-Slachte Kuier | Wandelpaden & Natuur | Wilgen knotten | Wijkschouw |

Jan de Vries (lid) aanspreekpunt voor o.a.: Oudega aan het Meer | Politie, Justitie, Wijkagent & Buurtpreventie | Recreatie & Toerisme | Hegewarren |

Maarten Overmaat (lid) aanspreekpunt voor o.a.: Gaswinning | Vrijwilligers | Wegen, Verkeer & Veiligheid |

Martien Tolboom (lid) aanspreekpunt voor o.a.: Evenemententerrein | Beweegtuin | Jeu de Boulesbaan | Buurtbudget | Buurtverenigingen | Energie & Milieu | Staatsbosbeheer | Wetterskip Fryslân |

Vergaderdata bestuur

  • donderdag 27 januari 2022
  • donderdag 24 februari 2022
  • donderdag 24 maart 2022
  • donderdag 28 april 2022
  • donderdag 26 mei 2022
  • donderdag 23 juni 2022
  • donderdag 22 september 2022
  • donderdag 27 oktober 2022
  • donderdag 24 november 2022
  • donderdag 22 december 2022

Voorafgaand aan een bestuursvergadering is er gelegenheid om langs te komen met uw vragen.
U bent van harte welkom tussen 19.00 en 19.45 uur in de Gearstal van MFC de Gearrin.