Bestuur

Meindert de Boer (voorzitter) aanspreekpunt voor o.a.: ANBI | AVG | Beleidsplan & Visie | Bezittingen | Nieuwsbrief Doarpsbelangryk | Statuten & Reglementen | WBTR | Wijkbeheer & Wijkmanager | Website & Sociale Media | Wonen | Werkgelegenheid | Zorg | Netwerk Overleg Aldegea (NOA) |

Renske Steenbergen (secretaris) aanspreekpunt voor o.a.: verslaglegging bijeenkomsten | In- & Uitgaande post | Jaarverslag | Persberichten | Doarpswurk | KvK & UBO | Organisatie ALV |

Monica Helmers (penningmeester) aanspreekpunt voor o.a.: Financiële administratie | Balans & Exploitatierekening | Begroting | Facturen & Declaratie afhandeling | Contributie inning | Rabo ClubSupport | Kascontrolecommissie | Ledenadministratie | Subsidie regelingen | Albert Faber park | Onderwijs | Alle-om-Slachte Kuier |

Janneke Geerligs-Lindeboom (lid) aanspreekpunt voor o.a.: Oudega aan het Water | Wandelpaden & Natuur | Wilgen knotten | Wijkschouw |

Maarten Overmaat (lid) aanspreekpunt voor o.a.: Gaswinning | Vrijwilligers | Wegen, Verkeer & Veiligheid |

Martien Tolboom (lid) aanspreekpunt voor o.a.: Evenemententerrein | Beweegtuin | Jeu de Boulesbaan | Buurtbudget | Buurtverenigingen | Energie & Milieu | Staatsbosbeheer | Wetterskip Fryslân |

Jan Westerhof (lid) aanspreekpunt voor o.a.: Politie, Justitie, Wijkagent & Buurtpreventie | Recreatie & Toerisme | Hegewarren | Wonen & Werkgelegenheid |


Vergaderdata bestuur

  • dinsdag 7 maart 2023
  • dinsdag 18 april 2023
  • dinsdag 30 mei 2023
  • dinsdag 11 juli 2023
  • dinsdag 19 september 2023
  • dinsdag 31 oktober 2023
  • dinsdag 12 december 2023