Diensten

Zijn de gegevens niet correct weergegeven, ontbreekt uw voorziening of zijn er wijzigingen in contactgegevens? Laat het ons weten via dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com

Locatie begraafplaats Sint-Agathatsjerke Buorren 1
Beheerders Buorren 53
Halbe de Vries Telefoon 06 34 22 00 72
Jannie de Vries-Elzinga Telefoon 06 41 63 71 14
Email begraafplaats.oudega.sm@gmail.com
Adres Gariperwei 30a
Ploegleider Hedzer-Anne Geerligs
Facebook Brandweer Aldegea
Adres it West 37

Inzamelen van oude kleding, schoenen, tassen, riemen en ander textiel.
Belangrijk is dat alles schoon, heel en netjes wordt ingeleverd
Redactie Eppie Bosma - Esther Douma - Harmke de Vries - Sjoukje Westerhof
Lay-out Esther Douma
Email aldegea.nijs@hotmail.com
Informatie Eppie Bosma - Telefoon 0512 37 21 91
Facebook Nijs fan Aldegea

De dorpskrant 'Nijs fan Aldegea' is gratis en wordt huis-aan-huis bezorgd, verschijnt ± 1 x per 6 weken.
Locatie de Bining Buorren 31
Facebook Jeugdclub Aldegea
Locatie MFC 'de Gearin' Buorren 34-c
Openingstijden iedere zaterdagavond vanaf 19.30 - 22.00 uur voor jongeren van 11 tot 16 jaar
Facebook Jeugdsoos Aldegea

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact met één van de bestuursleden opnemen.
Bestuur Wybe en Mia Westra; Hennie van der Velde; Sietze van der Velde; Grietje van Veen en Berend Bos.
Senioren wooncomplex 'de Jonkersstee' - huurwoningen -
Adres ds. Carsjenssingel 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 in 'Jonkersstee'
en de woningen 27 + 29 + 31 + 33 bij 'Jonkersstee'
Eigenaar Accolade


Stichting Jonkersstee Locatie 'it Foarhûs' ds. Carsjenssingel 3
Om aan een activiteit mee te doen hoeft u geen lid te zijn of te worden, wel wordt een kleine vergoeding gevraagd voor de koffie/thee
Programma zie Jonkersstee
Facebook Kinderspul Aldegea
Kinderspul is een jaarlijks terugkerende speelweek voor alle schoolgaande kinderen uit Oudega, in de laatste week van de zomervakantie.
Adres de Tsjollen 4

In de daarvoor bestemde container op het terrein van Toering Loon- en Grondverzetbedrijf
Contact Mevr. Janneke Geerligs-Lindeboom
Email wesko@planet.nl
Website PCOB Oudega

De Afdeling Oudega van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Oudega in de meest uitgebreide zin te behartigen.
Het bestuur van de Afdeling Oudega organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.
Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen. Meer hierover kunt u lezen op de centrale website.
Adres it Ljochtbeaken Buorren 31
Adres Sint-Agathatjserke Buorren 1
Website PGO it Ljochtbeaken
Facebook Protestantse gemeente Oudega - Sm
Youtube kanaal PG Oudega
Kerkdienst gemist Protestantse Gemeente Oudega
Predikant vacant - waarneming pastoraat: ds. Jaap Goorhuis

De Protestantse Gemeente Oudega is een open, gastvrije en veelkleurige gemeente, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zich thuis mogen voelen. Ontmoeting met God en met elkaar is de kern van ons gemeente-zijn: ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen.
Op 3 december 1825 om zes uur 's avonds verscheen voor een notaris te Leeuwarden, met vier getuigen, mevrouw Akke Jacobs de Vries. Ze liet vastleggen dat een aantal in haar bezit zijnde stukken land te Oudega na haar dood onder het beheer van het Armenbestuur gebracht diende te worden en dat de opbrengst uit de verhuur van deze gronden ten goede moest komen aan de armen van Oudega.

Zo kwam de Akke Jacobs de Vries Stichting tot stand, die heden ten dagen nog altijd financiële steun geeft aan die inwoners die daar in de ogen van het bestuur recht op hebben. Dat is samen met haar naam, al wat Akke Jacobs de Vries aan Oudega naliet, want over wie ze was en wat haar banden met dit dorp waren is bij het huidige stichtingsbestuur en de inwoners van Oudega niets bekend.

De rente van het vastgezette geld wordt sinds 1839 nog steeds op dezelfde wijze besteed, waarin het geloof geen verschil mag maken. Daarom bestaat het bestuur steeds uit drie vertegenwoordigers uit het dorp Oudega, 1 namens de kerk, 1 namens de niet-kerkelijken en 1 namens de sociale dienst.
Doelstelling 'De instandhouding van de Sint-Agathatsjerke en begraafplaats met aan- en toebehoren'
Website Stichting Sint-Agathatsjerke
Email sintagatha@pgoudega.nl

De Stichting is een Kerkelijke Stichting en legt verantwoording af aan de Protestantse Gemeente te Oudega (Sm). Hiertoe zijn er in gezamenlijk overleg statuten opgesteld, waarin de taken en verantwoordelijkheden zijn beschrevenvan de Stichting en de PG, mede gericht op het verkrijgen en behouden van de ANBI status.

In het kader van haar doelstelling heeft zij in het bijzonder de volgende taken en/of bevoegdheden en/of rechten en/of verplichtingen overgedragen gekregen:
 • Het beheren van het vermogen
 • Het om niet ter beschikking stellen van de Sint-Agathatsjerke aan de Protestantse Gemeente te Oudega (Sm) voor gebruik van erediensten en andere kerkelijke activiteiten
 • Het open stellen van de begraafplaats voor inwoners van het dorp Oudega (Sm) en leden van de Protestantse Gemeente te Oudega (Sm)
 • Het open stellen van de Sint-Agathatsjerke voor andere niet kerkelijke activiteiten

 • Trefpunt Graach Dien Contact
  Ria van der Bos - it Krûmdeel 58 - Telefoon 0512 37 17 35
  Johanna de Vries - Potskipper 6 - Telefoon 0512 37 19 15

  Mocht u behoefte hebben aan bezoek, een helpende hand voor klusjes in en om uw huis, vervoer en begeleiding aan het ziekenhuis e.d., oppas voor noodsituaties of gezelschap voor een wandeling, dan kunt u beroep doen op 'Graach Dien'.
  Deze vrijwilligersgroep zet zich in voor alle bewoners van Oudega. Ook kunnen mensen die tijd beschikbaar hebben zich opgeven als vrijwilliger.

  Repair Café
  Locatie kantine in MFC 'de Gearrin' Buorren 34-c
  Iedere eerste woensdag van de maand van 10.00 - 11.30 uur

  Indien u niet in de gelegenheid bent om langs te komen dan kunt u uw kapotte spullen afgeven bij Handelsonderneming JdV (ingang Gariperwei). S.v.p. voorzien van een briefje wat er aan mankeert en uw telefoonnummer zodat om informatie kan worden gevraagd. U wordt gebeld welke oplossing er is gevonden c.q. wanneer het artikel gerepareerd is.
  Voorzitter Gurbe Tabak - it West 57
  Penningmeester Feike Wijma - it West 13
  Secretaris Cobie Keevel-van Zonneveld - Langdeel 26
  E-mail DLE.oudega@live.nl

  Bij een overlijden kunnen mensen contact opnemen met:
  Nijboer Uitvaartzorg Tillewei 11-A 9289 HB Drogeham - Telefoon 0512 33 14 20 (dag en nacht bereikbaar)

  De vereniging verzorgt de uitvaart van de leden en stelt daarbij personeel en materiaal beschikbaar, dit alles zonder enig winstoogmerk. Bij overlijden van een lid wordt (momenteel) € 825,-- als ledenkorting op de uitvaartkosten in mindering gebracht. Hierbij wordt het personeel tegen kostprijs doorberekend. Ook krijg je als lid € 830,-- korting bij Nijboer Uitvaartzorg. Dit samen is een ledenkorting van € 1.655,-- voor volwassen leden.
  De jaarlijkse contributie bedraagt € 15,00 per lid. Zijn beide ouders lid dan zijn de kinderen tot 18 jaar gratis lid.
  Nieuwe leden ouder dan 18 jaar betalen inleggeld, waarvan de hoogte afhankelijk is van de leeftijd. Overschrijving van een andere uitvaartvereniging binnen Friesland is meestal wel mogelijk, zonder dat het nieuwe lid inleggeld moet betalen.

  'De Laatste Eer' werkt samen met verzekeraar Axent/Aegon. Via hen kunt u een verzekering afsluiten om de gehele uitvaart te betalen.
  Locatie Jeugdsoos in MFC 'de Gearrin' Buorren 34-c
  Spreekuur iedere woensdag van 09.00 - 09.30 uur
  Telefoon 06 53 18 08 32 van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur

  U kunt de medewerkers van wijkbeheer benaderen voor bijvoorbeeld:
  losse stoeptegel
  een gevaarlijke loshangende tak
  onderhoud speeltoestellen
  een volle straatafvalbak of hondenpoepbak/zakjes