Bestuur & Leden

Bestuur

Martien Tolboom (foarsitter ad ynterim)

Renske Steenbergen (skriuwer)

Monica Helmers (ponghâlder)

Jan Westerhof (vice-foarsitter)

Maarten Overmaat (algemien lid)

Marjan Stel-de Haan (algemien lid)


Leden

Leden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die Oudega als woonplaats hebben (artikel 4 lid 2)

Al onze activiteiten en projecten kunnen wij niet realiseren zonder steun van onze leden. Het dorp vormt per slot van rekening met z’n allen ‘Doarpsbelang’. Wij vragen dan ook aan alle ‘Aldegeasters’ om lid te worden van Doarpsbelang. Het lidmaatschap kost (sinds 2014) € 7,– per jaar.

Aan de ledenvergadering komen alle rechten toe die niet door de wet of krachtens de statuten aan andere organen zijn toegekend (artikel 8 lid 1)

De ledenvergadering is dan ook het belangrijkste orgaan binnen de vereniging. Zaken zoals het goedkeuren van het jaarverslag, de jaarrekening en het verlenen van decharge, het kiezen van bestuursleden en het in functie benoemen van de voorzitter, secretaris en penningmeester, zijn voorbehouden aan de leden. Daarnaast worden alle belangrijke beleidsstukken, dorpsvisies en meningen die het bestuur naar buiten brengt met de leden besproken en vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

Ieder lid heeft het recht één stem uit te brengen en is bevoegd zijn stem te laten uitbrengen door een daartoe door hem schriftelijk gemachtigd ander lid. Een lid kan bij een stemming slechts voor zichzelf en als gemachtigde voor ten hoogste twee andere leden optreden (artikel 9 lid 4)

De eerstvolgende ledenvergadering staat gepland voor maandag 8 april 2024

Het aantal leden bedroeg op 1 januari 2023 467. Het betekent dat 61% van de 770 adressen in Oudega lid is van Doarpsbelang. De penningmeester houdt jaarlijks de ledenstand bij en verwerkt de mutaties.
De contributie wordt bij voorkeur per automatische incasso geïnd.

De statuten van de ‘Feriening foar Doarpsbelang Aldegea’ zijn vastgelegd, na akte van statutenwijziging, op 28 februari 2001 bij mr. G.J. de Jong, notaris in Drachten.
Klik op hier voor de notariële acte.


Meld u aan als lid van Doarpsbelang, download het aanmeldformulier hier.