Natuur & Recreatie

Zijn de gegevens niet correct weergegeven, ontbreekt uw voorziening of zijn er wijzigingen in contactgegevens? Laat het ons weten via dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com

Locatie Sânbuorren / it Krûmdeel
Facebook Albert Faber park

Het ‘Albert Faber park’ is een voorziening in het centrum van Oudega en is in 1980 aangelegd op initiatief van de ‘Grietman Oudjaarsploeg’ met hulp van veel inwoners. Het park kreeg zijn naam in 1983 toen de voorzitter van Dorpsbelang na 40 jaar afscheid nam.

Het park bestaat uit een afgescheiden dierenweide, een open speelweide met verschillende speeltoestellen, een wandelpad door het park en een rustpunt met 2 picknickbanken.
Eigenaar van de grond is de gemeente Smallingerland, het park wordt beheerd door de ‘Feriening foar Doarpsbelang Aldegea’. Vaste vrijwilligers zorgen voor de dagelijkse verzorging van de dieren. Op het terrein is een nachtverblijf voor de verschillende dieren.
Het park is gratis en openbaar toegankelijk en bereikbaar voor iedereen.

Beheerder dierenweide Roelie Westerhof
Beheerder speelweide Dieke van der Heide
Website Fietsroutenetwerk
Website Fietsnetwerk Fietsroutes Smallingerland
Website Fietsroutes met fietsknooppunten Fietsknooppunt.nl

Fietsroute Smallingerland Drachten, Earnewâld, Oudega
Contact
Email
Website Fûgelwacht Aldegea
Facebook
Locatie: Op 'e Wâl

Havenmeester Geert Karsten Slotsingel 9 9216 WH Oudega
Telefoon: 0512 37 02 65 of 06 53 70 35 08 - Email: g.karsten@kpnplanet.nl

Over 't water vanaf Lemmer: Van het Prinses Margrietkanaal via Grouw/Pikmeer en Wijde EE richting Drachten tot het Ouddiep aan bakboord bij de Nieuwe Monnikegreppel. Door Ouddiep naar Jacht haven.


Over 't water vanaf Leeuwarden/Groningen: Van Harinxmakanaal/Prinses Margrietkanaal volgen tot voorbij de Fonejacht-brug. 1e zijvaart linksaf richting Drachten. Hoofdvaarwater langs Eernewoude volgen in ZZO richting, door de Hooidamsloot tot de Hooidam-brug. Na de brug links af Wijde Ee op richting Drachten tot het Ouddiep aan bakboord bij de Nieuwe Monnikegreppel. Door Ouddiep naar Jachthaven.
Website Nationaal Park De Alde Feanen

In het hart van Friesland, in de driehoek tussen Heerenveen, Drachten en Leeuwarden, ligt het bijna 4.000 ha grote laagveenmoeras De Alde Feanen. Het is een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, veenplassen, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. Ook zijn er trilvenen, veenmosrietlanden, blauwgraslanden en in het voorjaar geel gekleurde dotterbloemhooilanden. Met name laatstgenoemde landschapstypen zijn landelijk gezien zeldzaam en worden in hun voortbestaan bedreigd.

De enorme landschappelijke variatie zorgt ook voor een grote rijkdom aan planten en dieren. Zo komen er in De Alde Feanen meer dan 450 soorten planten voor en broeden er ruim 100 soorten vogels.

Het uitgestrekte watergebied valt het beste varend te verkennen. Maar ook voor de wandelaar en fietser valt er heel wat te beleven. En u bent natuurlijk altijd van harte welkom!