Natuur & recreatie

Geen gegevens
Geen gegevens
Havenmeester: Geert Karsten
Slotsingel 9
9216 WH Oudega (Sm)
Tel. 0512-370265
Mob. 06-53703508
g.karsten@kpnplanet.nl

Over 't water vanaf Lemmer: Van het Prinses Margrietkanaal via Grouw/Pikmeer en Wijde EE richting Drachten tot het Ouddiep aan bakboord bij de Nieuwe Monnikegreppel. Door Ouddiep naar Jacht haven. Over 't water vanaf Leeuwarden/Groningen: Van Harinxmakanaal/Prinses Margrietkanaal volgen tot voorbij de Fonejacht-brug. 1e zijvaart linksaf richting Drachten. Hoofdvaarwater langs Eernewoude volgen in ZZO richting, door de Hooidamsloot tot de Hooidam-brug. Na de brug links af Wijde Ee op richting Drachten tot het Ouddiep aan bakboord bij de Nieuwe Monnikegreppel. Door Ouddiep naar Jacht haven.
Website: http://www.npdealdefeanen.nl

In het hart van Friesland, in de driehoek tussen Heerenveen, Drachten en Leeuwarden, ligt het bijna 4.000 ha grote laagveenmoeras De Alde Feanen. Het is een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, veenplassen, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. Ook zijn er trilvenen, veenmosrietlanden, blauwgraslanden en in het voorjaar geel gekleurde dotterbloemhooilanden. Met name laatstgenoemde landschapstypen zijn landelijk gezien zeldzaam en worden in hun voortbestaan bedreigd.

De enorme landschappelijke variatie zorgt ook voor een enorme rijkdom aan planten en dieren. Zo komen er in De Alde Feanen meer dan 450 soorten planten voor en broeden er ruim 100 soorten vogels.

Het uitgestrekte watergebied valt het beste varend te verkennen. Maar ook voor de wandelaar en fietser valt er heel wat te beleven. En u bent natuurlijk altijd van harte welkom!
Locatie: JDV Sânbuorren 1