Nieuwe HOOP

Op 16 maart 1900 wordt de akte van oprichting getekend van ‘de Coöperatie Zuivelvereeniging ‘de Hoop’ met als eerste directeur H. Kiers. Een vijfenveertig tal boeren wordt lid en levert de melk van 250 melkkoeien aan de fabriek. Deze coöperatieve stoomzuivelfabriek groeit ontstuimig, maar blijft in verhouding één van de kleinste zuivelfabrieken van Friesland.

In 1966 besluit men tot een fusie met zuivelfabriek ‘De Eendracht’ in Opeinde. Het centrum van Oudega verandert dan van karakter. Geen werknemers meer (circa 20), geen melkrijders meer, geen aan­- en afvoer voor de zuivelfabriek door schepen. In 1966 wordt de voormalige zuivelfabriek in café Van der Meer verkocht. Uiteindelijk koopt de Gereformeerde Kerk het gebouw. Het is ook noodzaak, daar er tot dan toe vergaderd wordt in het ‘Gebouke’ aan het Reedsje (Great Haersmawei). 
Onder leiding van een bouwcommissie werden de werkzaamheden ter hand genomen. De bestaande ruimtes werden zoveel mogelijk gebruikt en heringericht. Na een jaar werkzaamheden kwamen de letters ‘it Miensker’ op de gevel en werd het vergadercentrum geopend door Hendrik Algra, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad.

Behalve de kerkelijke verenigingen, hielden ook het Groene Kruis en de bibliotheek in ‘it Miensker’ zitting. Daarnaast waren er ook eenmalige evenementen die veel publiek trokken. Toneelavonden, Recreosto met de haven vol boten, de Mivero-avonden en de Agrarica als afsluiting van de ruilverkaveling, waarbij een toneelploeg avond aan avond volle zalen trok. En vergeet niet 100 jaar christelijke school en 900 jaar Oudega. Tijdens de verbouwing van de Gereformeerde Kerk kwam men ’s zondags in ‘it Miensker’ samen.
De laatste jaren van haar bestaan als vergadercentrum draaide ‘it Miensker’ financieel moeizaam, de inkomsten liepen terug. Overal in de regio verschenen grote zalen. De Gereformeerde kerk besloot op een gemeenteavond, toen de inkomstenbron opdroogde en er misschien geld bij moest, er een punt achter te zetten. Voor een aantal mensen een emotioneel moment. Het gebouw werd verkocht en gaat een aantal keren in andere handen over en raakte daarna in verval.

Na bijna 20 jaar leegstand koopt de gemeenste Smallingerland in 2018 het pand waardoor het mogelijk werd, in het kader van het project Oudega aan het Water, het complex in oktober/november 2020 te slopen om plaats te maken voor een nieuw te bouwen appartementencomplex. Het is nog niet bekend wanneer de bouw van het complex gaat starten.

Ook wordt de haven opnieuw ingericht en groter gemaakt en komen er 5 woonboten voor permanente bewoning aan de Eastersânning. Het havengebied wordt eind 2021 aangepakt, eind 2022 moet de nieuwe haven en het havengebied klaar zijn.

Klik hier voor ontwerp Masterplan Waterfront Oudega, oktober 2019 
Klik hier voor ontwerp Meer bij Oudega, juni 2021