Laatste nieuws

Dorpskrant ‘Nijs fan Aldegea’

Volgende krant (nr. 18) verschijnt in de eerste helft juli 2022; inleveren kopij uiterlijk 1 juli 2022 bij aldegea.nijs@hotmail.com

Uit de Nieuwsbrief Alde Feanen voorjaar 2022

Plannen rond de Wolwarren en Jan Durkspolder
It Fryske Gea is deze winter gestart met de werkzaamhe­den in de Wolwarren en Barfjild. Het opschonen van sloten zorgt voor een verbeterde waterhuishouding ten behoeve van de (veenmos)rietlanden. Door plagwerkzaamheden wordt verruiging hiervan tegengegaan. De werkzaamhe­den zijn voor het broedseizoen 2022 afgerond.

Westersânning
In het zuidelijk deel van de Westersanning, ten zuiden van de Manjepetswei, werkt It Fryske Gea samen met de pachters aan een uitmijnproces. Uitmijnen is het versneld afvoeren van fosfaat waarmee weer een goede uitgangs­situatie wordt gecreëerd voor nat schraalland. De werk­zaamheden in het noorderlijk deel zullen naar verwachting bestaan uit het verflauwen van taluds, het lokaal ophogen van gronden en het gefaseerd vernatten van het gebied. Planuitwerking is dan in 2023.
De brug ‘Westersanning’ verkeert in slechte staat en wordt vervangen. De verwachting is dat het werk in 2022 wordt uitgevoerd.

Wandelroute en vogelkijkhut
Vanaf de Hooidambrug komt een nieuwe wandelroute naar Brêgeham. Deze loopt langs de Jan Durkspolder en de nieuwe vogelkijkhut.

Wolwarren, Brêgeham, Barfjild en omgeving
In deze omgeving wisselen moerasbosjes, open water en graslanden elkaar af. Het doel is om in het noordelijk deel de omstandigheden voor de noordse woelmuis en veenmosrietland te verbeteren. Dit wordt gedaan door waterpeilen in de winter te verhogen. Daar profiteren ook veel vogels van zoals de roerdomp, porseleinhoen en purperreiger.
In het zuidelijk deel wordt het waterpeil verlaagd waardoor kruidenrijk grasland beter te beheren is. Door de mogelijkheid voor graslandbeheer aan de zuidkant te verbeteren, blijft de afwisseling tussen open grasland en dichtere riet- en moerasgebieden bestaan.
Bij de Wolwarren komt een faunatunnel om otters en andere dieren de kans te geven veilig van het ene naar het andere natuurgebied te gaan.

Voor meer informatie klik hier


Project: vernieuwen gedichten in panelen Dichterspaad

Volg je een opleiding en moet je in dit kader een werkopdracht uitvoeren, onderzoek doen of een project opzetten of heb je een stageplek nodig gericht op bestuurlijke, maatschappelijke, technische of sociale vaardigheden? Dan kan je dit zeker ook uitvoeren in een vrijwilligersfunctie bij Doarpsbelang.

Je kunt contact opnemen door te mailen naar dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com


Oudega voor Oekraïne

Er is een Facebook groep aangemaakt door de werkgroep ‘Oudega voor Oekraïne’. Info en hulpvragen zijn zo op 1 plek overzichtelijk ondergebracht.
Alle info en nieuws die de werkgroep verzamelt kunnen zij op deze manier communiceren. De groep zal ook worden gebruikt om hulpvragen in te plaatsen voor gastgezinnen en hun Oekraïnse gasten voor bijv. materiaal, kleding, speelgoed et cetera, wanneer dit nodig is.
In de groep vind je ook de contactinformatie van de diverse werkgroepleden en bij wie je terecht kunt met welke vraag/hulpvraag of als je je wilt aanmelden als (potentieel) gastgezin of vrijwilliger!
Ook bij vragen neem gerust contact op!


Hegewarren

Besluitvorming Hegewarren
Voor de Hegewarren stond de maand april in het teken van de politieke besluitvorming over de gebiedsontwikkeling.
Het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân en de gemeenteraad van Smallingerland kozen voor het voorstel Open & Natuurlijk. Met dat scenario worden veel voor hen belangrijke doelstellingen gehaald. Wel gaven ze aandachtspunten mee aan de bestuurders voor het vervolg. Dit deden ze in de vorm van moties. Deze gaan over het behoud van Hokke’s Aldfean (het perceel blauwgrasland in de Hegewarren), het aantal recreatie-eenheden en over het zorgvuldig omgaan met grondverzet als het gaat om CO2-uitstoot.
Bij Provinciale Staten is het besluit aangehouden. Via een amendement is verzocht om een bredere onderbouwing van de twee voorliggende alternatieven Open & Natuurlijk en Polderaquarel. Bovendien vinden de Staten het van belang dat het besluit over de Hegewarren pas genomen wordt nadat er een besluit genomen is over de vaarweg Drachten. Het is nu de bedoeling dat dit in september gebeurt.
De Staten gaven wel alvast een aantal aandachtspunten mee voor de planfase. Deze gingen over weidevogels, en – net als bij de gemeente en het Wetterskip – over het blauwgrasland, recreatiewoningen en CO2.

Bron: Nieuwsbrief Veenweide Fryslân – mei 2022

Veenkernen uit de Hegewarren gebruikt in onderzoek naar waterzuivering door gewassen
Eind april werden in de Hegewarren zogenaamde veenkernen gestoken voor een onderzoeksproject van hogeschool Van Hall Larenstein en het Biosintrum in Oosterwolde. Beide organisaties werken met andere partijen samen in het Kenniscentrum Bodem. De veenkernen worden de komende jaren gebruikt voor onderzoek naar de waterzuiverende werking van een aantal gewassen. De proeven met zuivering zijn onderdeel van het Nationale Veenweiden Innovatie Programma (VIPNL). Jasper van Belle, hoofddocent/onderzoeker eco(hydro)logie bij Van Hall Larenstein, praatte ons bij over het onderzoek.

Van Belle: “Op de onderzoekslocatie hebben we met een kraan buizen de grond in getrild, zodat we een (zo goed mogelijk) ongestoord bodemprofiel konden verzamelen. In totaal hebben we 20 kernen gestoken van 1 meter in doorsnee en 0,75 meter diep. De bodem bestaat hier uit een bovenlaag van circa 20 centimeter klei, met daaronder verschillende typen veen*. Zo’n veenkern is een mesocosmos, oftewel een klein, manipuleerbaar mini-ecosysteempje. De veenkernen hebben een plek gekregen in de proeftuin van het Biosintrum in Oosterwolde. Daar gaan we de veenkernen vernatten en inpoten met grote lisdodde, kleine lisdodde en riet. De komende jaren doen we daarmee onderzoek naar de waterzuivering door deze gewassen. Een experiment op deze schaal zit tussen pot-/laboratoriumproeven en veldexperimenten in.”

“In 2022 zijn we vooral bezig de mesocosmossen op te starten. Vanaf 2023 doen we dan de proeven met zuivering. Naast de experimenten in de mesocosmossen monitoren we ook veldproeven in Friesland. En in het grotere programma doet KWR vergelijkbare experimenten en veldmonitoring op veenbodems zonder klei, in Noord- en Zuid-Holland en in Utrecht. De kennis die voortkomt uit de proeven en monitoring gebruiken we om zuivering als ecosysteemdienst** te kunnen ‘voorspellen’.”

Toelichting:
* Onder de kleilaag bevindt zich circa 3 à 5 centimeter wollegrasveen (eenarig wollegras), daaronder veenmosveen dat na circa 20 à 30 centimeter overgaat in bosveen (vooral els, met een klein beetje berk).
** Ecosysteemdiensten zijn diensten die door een ecosysteem aan mensen worden geleverd. Denk aan bestuiving van gewassen door insecten en bodemverbetering door regenwormen en bacteriën.

Bron: Nieuwsbrief Veenweide Fryslân – mei 2022

Voor meer informatie kijk op de website: Toekomst Hegewarren


AED/reanimatie

KV Quick’21 en Doarpsbelang Aldegea organiseren ieder jaar op de 1e maandag in maart en oktober de herhalingscursus AED/reanimatie.
Als je in het bezit bent van een AED/reanimatiecertificaat kun je tijdens deze herhalingsles je kennis en vaardigheden onderhouden. Ook beginners mogen instappen. Vermeld dan wel bij de opgave dat je een beginnerscursus wilt volgen.
De kosten voor de reanimatiecursus bedragen € 42,50 en voor de herhalingsles € 18,50. Afhankelijk van je (aanvullende) ziektekostenverzekering kun je het bedrag geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen.
Kijk hier of jouw zorgverzekeraar een reanimatiecursus vergoed.

De eerstvolgende les wordt gegeven op maandag 3 oktober 2022 om 19.30 uur in de kantine van het MFC de Gearrin. Opgave vooraf is nodig door te mailen naar dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com


Evenemententerrein

In samenwerking met SWS de Diamant wordt een deel van het nieuwe evenemententerrein geschikt  gemaakt als ‘speelterrein’ voor de schoolkinderen. Ook zijn wij bezig een nieuwe ingang naar de schooltuinen te realiseren, vanaf het evenemententerrein via het Jonkers leantsje.


Waterkering

Wetterskip Fryslân is in januari 2022 gestart met het verbeteren van de waterkering in polder De Gealanden ten zuidwesten van het dorp Oudega (Sm.). De kering langs de Wide Mûntsegroppe is niet hoog en stabiel genoeg. Het waterschap verbetert de polderdijk over een lengte van ongeveer 1500 meter. Zo voldoet de kering weer aan de normen en zijn inwoners beschermd tegen wateroverlast. Het werk is naar verwachting in december 2022 klaar.

Wetterskip Fryslân toetst eens in de zes jaar of de waterkeringen in haar werkgebied voldoen aan de gestelde normen. Uit deze toetsing blijkt dat de polderdijk langs de Mûntsegroppe door de veenondergrond en de achterliggende sloot hieraan niet voldoet.

Daarom gaat Wetterskip de kering verhogen en verbreden. Hiervoor wordt de huidige teensloot achter de kering gedempt. Op enkele meters achter de verbeterde kering graaft het waterschap een nieuwe sloot. Deze sloot krijgt een plasdrasoever voor plant en dier. Als de kering op hoogte is, is het achterliggende gebied weer beschermd tegen wateroverlast. De kering kan dan weer dertig jaar mee.

Het waterschap kan enige hinder door werkzaamheden niet voorkomen. Er is zicht op bouwverkeer en machines in het veld en er kan enige geluidsoverlast ontstaan. Woningen en de weg blijven bereikbaar tijdens de uitvoering.
Voor het ophogen van de kering langs de Wide Mûntsjegroppe voert aannemer De Waard Grondverzet b.v. uit Zeewolde -die het werk in opdracht van Wetterskip uitvoert- grond aan via het water. Deze grondaanvoer start medio februari. Uiteraard probeert het waterschap de hinder zoveel mogelijk te beperken.

De totale kosten voor het verbeteren van de waterkering in Oudega (Sm.) bedragen ongeveer 1 miljoen euro. Het werk is naar verwachting in december 2022 klaar.

Voor meer informatie kijk op de website: Verbeteren waterkering Oudega