Laatste nieuws

Dorpskrant ‘Nijs fan Aldegea’

Volgende krant (nr. 22) verschijnt begin februari 2023; inleveren kopij uiterlijk op vrijdag 27 januari 2023 bij aldegea.nijs@hotmail.com


Verkeersoverlast

Bij het bestuur van Doarpsbelang komen vragen binnen over het bouwverkeer door het centrum van Oudega ten behoeve van de bouw aan de Op ‘e Wâl. Er zijn meerdere partijen aan het werk in dit gebied die elk hun aanvoer hebben. Afhankelijk van de bouwwerkzaamheden zullen er meer of minder verkeersbewegingen nodig zijn.

Navraag bij Bouwbedrijf Buiteveld levert in ieder geval op dat zij zich inspannen om overlast door het dorp te voorkomen door:

  • Bij elke bestelling die wordt gedaan een aanrijroute toe te voegen (via Stienkampen – Goudtsjepoel – Eastersânning naar de bouwplaats)
  • Het plaatsen van een bewegwijzeringsbord op de Aldegeasterdyk voor de afslag naar Stienkampen, echter dit bord blijkt veelvuldig door onbekenden te worden verwijderd!

Op 17 januari jl. (de drukste dag van aanvoer) was de Goudtsjepoel vanaf de kruising met It Heech geheel afgesloten waardoor het verkeer wel door het centrum van Oudega moet rijden.

Bij de gemeente is de vraag neergelegd of het mogelijk is om grote gele borden te plaatsen, zoals die ook bij de Peinder Mieden werden gebruikt. Ook is gevraagd om werkzaamheden aan of bij de toevoerwegen tijdig bekend te maken bij de inwoners.

Wij vragen aan iedereen begrip op te brengen voor het eventuele vrachtverkeer, het is deels inherent aan alle drukte aan het waterfront en is van tijdelijke aard.


Klokken Sint Agatha tsjerke

De klokken van de Sint Agatha tsjerke kunnen niet meer worden geluid. De constructie hangt los in de stoel en moet verstevigd worden.
De klokken zijn alleen nog maar op het uur te horen, want dan slaat een automatisch klokwerk de tijd aan. Dat gebeurt door met een hamer op de klokken te slaan.
De werkzaamheden aan de constructie kunnen pas in augustus beginnen omdat het druk is bij de restauratiebedrijven.
Bron: Website Omrop Fryslân


Vrijwilligers Doarpsbelang bedankt

Vrijdag 13 januari jl. werden de vrijwilligers van Doarpsbelang bedankt voor hun inzet in de afgelopen 3 jaar. In de Hûskeamer was een en stampotbuffet geregeld. Door de beperkingen die de corona maatregelen ons oplegden kon deze jaarlijkse bijeenkomst in de afgelopen 2 jaar niet plaatsvinden.
Janneke Geerligs-Lindeboom werd speciaal in het zonnetje gezet: na 12 jaar bestuurslid van Doarpsbelang te zijn geweest geeft zij het stokje door aan iemand anders. Als dank voor haar inzet kreeg zij een (uniek) exemplaar van het boek ‘POEZY út of oer Aldegea’.


Hegewarren

Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân gaan ervan uit dat bij peilverhoging de meeste landbouwgrond nog bruikbaar blijft voor de melkveehouderij, maar wat doe je met percelen waar dat niet zo is? Is er dan een ander economisch perspectief voor de exploitatie van deze gronden die ook kan bijdrage aan het beperken van broeikasgassen en bodemdaling? Zij willen op praktijkschaal teelten beproeven die kunnen leiden tot nieuwe ketenconcepten bijvoorbeeld voor de bouw, zoals lisdodde. Daarom gaat het Veenweideprogramma vanaf 2023 serieuze lessen leren in de polder de Hegewarren. Er zijn plannen in de maak voor een proefveld van ruim 3 hectare, waarbij zij samenwerken met partijen die de oogst gaan afnemen en verwerken in bouwmaterialen. Klik hier meer voor meer informatie.
Bron: nieuwsbrief Veenweide Fryslân, december 2022 (klik hier voor aanmelden nieuwsbrief).


Bakkerij Lenis

Na een historie van 133 jaar en vier generaties van bakkers in ons dorp is de familie de Vries per 1 januari 2023 gestopt. De bakkerij aan de Buorren 21 is overgenomen door Stephen Lange onder de naam Bakkerij Lenis.


Pastorie weer bewoond

De pastorie aan de Buorren 33 zal de komende maanden bewoond worden door een aantal mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne. Meer informatie is te vinden op de Facebooksite ‘Oudega voor Oekraïne‘.


Nieuwe verkeersremmende drempel in Gariperwei

Inmiddels is de noorderlijke ingang van Oudega, aan de Gariperwei, voorzien van een nieuwe verkeersremmende drempel over de gehel breedte van de weg (in plaats van de druppel die er lag).Jeu de Boulesbaan opgeknapt

Op vrijdag 2 december is de Jeu de Boulesbaan bij de Jonkersstee voorzien van een nieuwe toplaag.


Dorpsplein

Op woensdag 30 november was er een inloopavond in het Folksgebou om de plannen voor het nieuwe dorpsplein en het groenplan in dit gebied te bekijken. Tijdens de inloop kon er worden gereageerd op het ontwerp. Op basis van de verkregen reacties wordt er gekeken of en welke aanpassingen worden verwerkt in het definitieve plan. Verwachting is dat de werkzaamheden voor het nieuwe plein beginnen nadat het appartementencomplex gereed is.Bouwkavels te koop aan de Buorren 34a

Aan de Buorren (locatie voormalige lagere school nr. 34a) wordt door de Gemeente Smallingerland een bouwkavel voor een praktijkruimte en twee bouwkavels voor vrijstaande woningen gerealiseerd.
Voor meer informatie klik op hier


AED/reanimatie

KV Quick’21 en Doarpsbelang Aldegea organiseren ieder jaar op de 1e maandag in maart en oktober de herhalingscursus AED/reanimatie.
Als je in het bezit bent van een AED/reanimatiecertificaat kun je tijdens deze herhalingsles je kennis en vaardigheden onderhouden. Ook beginners mogen instappen. Vermeld dan wel bij de opgave dat je een beginnerscursus wilt volgen.
De kosten voor de reanimatiecursus bedragen € 42,50 en voor de herhalingsles € 18,50. Afhankelijk van je (aanvullende) ziektekostenverzekering kun je het bedrag geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen.
Kijk hier of jouw zorgverzekeraar een reanimatiecursus vergoed.

De eerstvolgende les wordt gegeven op maandag 6 maart 2023 om 19.30 uur in de kantine van het MFC de Gearrin. Opgave vooraf is nodig door te mailen naar dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com