Laatste nieuws

Dorpskrant ‘Nijs fan Aldegea’

Volgende krant (nr. 20) verschijnt half oktober 2022; inleveren kopij uiterlijk op vrijdag 7 oktober 2022 bij aldegea.nijs@hotmail.com

Hegewarren

Provinciale Staten besloten op 21 september jl. niet te kiezen voor de aanleg van een brede vaarweg door de Hegewarren naar Drachten voor klasse V binnenvaartschepen. Er wordt onvoldoende synergie gezien met de toekomstige ontwikkeling van het gebied en is er te weinig economische onderbouwing om een dergelijke investering nu te doen. De route loopt van het Prinses Margrietkanaal, door De Hege Warren tot achter De Veenhoop naar het Drachtster industriegebied.

Ook over de herinrichting van de Hege Warren namen Provinciale Staten een besluit. Er werd gekozen voor de variant ‘Open en Natuurlijk’ waarin water de hoofdrol krijgt. Eerder al stemden het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân en de gemeenteraad van Smallingerland voor deze optie.

Voor de uitwerking van Open & Natuurlijk geeft PS als aandachtspunten mee: het behoud van het perceel blauwgrasland en een herziening van het in haar ogen te hoge aantal geplande recreatiewoningen. Daarnaast ligt er een verzoek om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor de opwekking van verschillende vormen van duurzame energie, anders dan zonne-energie. Ook het belang van behoud van de huidige kwaliteiten van het gebied, namelijk rust, stilte en donkerte, werd benadrukt. Tenslotte gaf PS mee dat de uitstoot van CO2 bij graafwerkzaamheden zoveel mogelijk moet worden voorkomen.


Bouwkavels te koop aan de Buorren

Aan de Buorren (locatie voormalige lagere school nr. 34a) wordt door de Gemeente Smallingerland een bouwkavel voor een praktijkruimte en twee bouwkavels voor vrijstaande woningen gerealiseerd.
Voor meer informatie klik op hier


Kindcentrum de Diamant geopend

Op vrijdag 9 september 2022 is het nieuwe Kindcentrum ‘de Diamant’ officieel geopend. Wethouder Pieter van der Zwan, lid van het College van Bestuur van Adenium Greetje Veenstra en bestuurssecretaris & directeur Servicebureau Adenium Albert Jan Tiemens, voerden het woord en spraken alle lof uit over dit schitterende Kindcentrum.

De openingshandeling werd vervolgens verricht door de directeur van de school Margriet Reatsch, geassisteerd door twee onhandige, maar vindingrijke klussers Buurman & Buurman. Alle belangstellenden konden daarna het nieuwe Kindcentrum bewonderen en de kinderen konden op de foto met Buurman & Buurman.Dorpsfeest september 2022

De 1e prijs voor praalwagens van buurtverenigingen ginag naar ‘Opperbuorren’ met het thema ‘Pannenkoeken’; de 2e prijs ging naar ‘it Jonkerslân’ met het thema ‘Winter Wonderland’ en de 3e prijs ging naar ‘de Trijesprong’ met het thema ‘Recycling’.

De 1e prijs voor praalwagens van de Jeugd ging naar ‘it Skûmhok’ met het thema ‘Biercrisis’; de 2e prijs ging naar ‘de Skûlewoppers’ met het thema ‘Titanic’ en de 3e prijs ging naar ‘de Kroegtijgers’ met het thema ‘Mafia’

De foto’s die zijn gemaakt door Meindert de Boer zijn te vinden op de website van ‘Nijs fan Aldegea‘ en zijn verdeeld over de albums: Diversen; Kinderspelen; Matinee; Praalwagens; Prijsuitreiking; Seniorenspelen en Zeskamp


Nieuwe haven nog verboden terrein

Aannemersbedrijf van der Meer is volop bezig met het aanleggen van het waterfront Oudega.

Het blijft een werkterrein wat nog niet gereed is voor veilig gebruik. Zo is de waterdiepte beperkt, zijn er scherpe delen van beton- of stalen damwanden, kunnen steigers instabiel zijn of is er een gevaar voor drijfzand. Allemaal situaties die op dit moment gevaar opleveren.

Het is dan ook strikt verboden om binnen het werkterrein te zijn voor onbevoegden!


Verkoop kavel t.b.v. horeca paviljoen en 6 recreatiewoningen

De verkoop van de kavel voor de bouw van een horeca paviljoen en 6 recreatieve verblijven bij de nieuwe haven van Oudega is gestart. Makelaar is van de Weerd Horecamakelaars in Utrecht.
Informatie is te verkrijgen bij Jorran Erftemeijer, horecamakelaar. Telefoon 06 12 77 13 53 – e-mail: jerftemeijer@vdweerd.nl
Klik op hier voor de informatiebrochure


AED/reanimatie

KV Quick’21 en Doarpsbelang Aldegea organiseren ieder jaar op de 1e maandag in maart en oktober de herhalingscursus AED/reanimatie.
Als je in het bezit bent van een AED/reanimatiecertificaat kun je tijdens deze herhalingsles je kennis en vaardigheden onderhouden. Ook beginners mogen instappen. Vermeld dan wel bij de opgave dat je een beginnerscursus wilt volgen.
De kosten voor de reanimatiecursus bedragen € 42,50 en voor de herhalingsles € 18,50. Afhankelijk van je (aanvullende) ziektekostenverzekering kun je het bedrag geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen.
Kijk hier of jouw zorgverzekeraar een reanimatiecursus vergoed.

De eerstvolgende les wordt gegeven op maandag 3 oktober 2022 om 19.30 uur in de kantine van het MFC de Gearrin. Opgave vooraf is nodig door te mailen naar dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com