Wandelpaden

Wandelpaden die van oudsher een belangrijke functie hadden, maar gedurende de jaren steeds minder begaanbaar waren geworden, werden gebruikt door boeren om bij hun land te kunnen komen.

Het eigendomsrecht is vaak gemengd, deels particulier, deels Staatsbosbeheer, deels Wetterskip Fryslân en 1 pad (het nieuwe Fokke Wietske paad) is van de gemeente Smallingerland. De wandelpaden worden nu veel gebruikt om een ommetje te maken en worden bijgehouden door vrijwilligers van Doarpsbelang.

Het Jan Binnes paad, Goudtsjepaad en Wietske Hattums paad zijn begin 2016 mogelijk geworden doordat talloze vrijwilligers er in slaagden om deze routes weer begaanbaar te maken, met behulp van de eigenaren van de grond.

In de wei geen hond, dan blijven de koeien gezond
Op veel plekken langs deze wandelpaden lopen koeien in de wei. Veel hondenbezitters trekken er met hun hond op uit om een wandeling te maken. Koeien kunnen ernstig ziek worden van hondenpoep.
Houd daarom honden altijd aangelijnd om een besmetting met neospora te voorkomen.
Klik hier om de gedragscode Natuurbescherming te downloaden.

De Wet Natuurbescherming
In de wet staat dat (beschermde) planten en dieren niet beschadigd of gedood mogen worden en dat alle nesten in het broedseizoen (van15 maart tot 15 juli) beschermd zijn en niet verstoord mogen worden.
Buiten het broedseizoen geldt dit ook voor de vaste nesten en rustlocaties. Houd honden tijdens het broedseizoen altijd aangelijnd.

Buitencode
Fietsend, wandelend, vissend, hardlopend, mountainbikend of te paard. Iedereen geniet op z’n eigen manier van de natuur. Om elkaar de ruimte te geven en de natuur te beschermen, is er de Buitencode.
Als iedereen de code respecteert, kunnen we allemaal blijven genieten van de natuur. Ruimte voor elkaar, sportief gebaar.

De Buitencode bestaat uit 5 simpele regels:
1. Respecteer de natuur: maak geen lawaai en neem je afval mee
2. Houd je aan de toegangsregels: check de toegangsborden en blijf op de voor jou bestemde paden
3. Geef elkaar de ruimte: maak plaats voor een ander en minder vaart bij drukte
4. Wees vriendelijk: groet elkaar vriendelijk en heb begrip voor de natuurbeleving van de ander
5. Spreek elkaar aan: spreek een ander vriendelijke en respectvol aan op zijn of haar gedrag

Klik op hier voor routes rondom Oudega van het Wandelnet


Beleefroute Oudega aan het Water

Met de ondertekening van de realisatieovereenkomst op 5 juli 2021 door de gemeente Smallingerland, Provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân hebben de drie overheden officieel groen licht gegeven voor de uitvoering van het project Oudega aan het Water. Ook werd op dat moment de Beleefroute onthuld.

De Beleefroute laat op een speelse manier zien hoe het gebied rond het meer zich de komende jaren zal ontwikkelen. De route, van ongeveer 4 kilometer, start op de Gealânswei en is te bewandelen door jong en oud. Door middel van informatiepanelen wordt een kijkje gegeven in de toekomst van het betreffende gebied. Klik hier om de routebeschrijving te downloaden.


Fokke Wietske paad

Wandelpad van 350 meter tussen Gealânswei en de Geasten.
Ter herinnering aan de schenking van Fokke de Jong [geboren op 16 januari 1910 te Eernewoude en overleden op 25 juni 1988 te Oudega; getrouwd op 17 mei 1935 met-] en Wietske Jongsma [geboren op 9 maart 1913 in Oudega en overleden op 29 september 2004 in Drachten].

De zoon van Fokke de Jong huurde/pachtte het land van zijn vader. Toen hij besloot zijn bedrijf te beëindigen werden de landerijen door de familie de Jong verkocht. Het pad werd echter al jarenlang, met goedvinden van de familie de Jong, gebruikt als wandel- en fietspad.
Om de wandelaars toch de gelegenheid te laten behouden om van het pad gebruik te blijven maken, besloot de familie het pad buiten de verkoop te houden. De grond met het pad is in 1987 voor het symbolische bedrag van fl. 1,– verkocht aan de ‘Feriening foar Doarpsbelang Aldegea’ die het de naam van de schenkers gaf: ‘Fokke Wietske paad’. De knotwilgen langs het pad worden eens in de 3 jaar geknot door vrijwilligers van de Fûgelwacht Aldegea.

In het kader van ‘Oudega aan het Water’ is het pad voor een symbolisch bedrag van € 1,– verkocht aan de gemeente Smallingerland en komt het ter zijner tijd onder water te staan ten behoeve van het nieuwe meer bij Oudega: de Nije Aldegeaster Sânning. Er is in hetzelfde gebied een nieuw pad aangelegd door de gemeente Smallingerland, met dezelfde naam.


Goudtsje paad

Het pad van ongeveer 1 kilometer loopt tussen Skieppekampen en Goudtsjepoel / Eastersânning.


Historisch wandel / fietspad

Het historisch wandel / fietspad is een initiatief van Stichting Hattum de Vries en is op 13 oktober 2018 geopend. Het pad is mogelijk gemaakt door de Gemeente Smallingerland en het Iepen Mienskipfûns. Het startpaneel is bij de haven aan de Op ‘e Wâl.
Hat pad loopt langs vele oude gebouwen en historische plaatsen. Door middel van een QR code op de 52 panelen wordt meer informatie gegeven over het betreffende object.
In 2021 is de Fabrykswei voorzien van informatiepanelen, in voorbereiding is de Sânbuorren.

Meer informatie over deze wandelroute en de panelen is te vinden op de website van Stichting Hattum de Vries (klik op hier)


Jan Binnes paad

Het Jan Binnes paad loopt vanaf de Aldegeasterdyk langs een bosstrook door de weilanden om uiteindelijke ruim anderhalve kilometer verderop te eindigen op de Opperbuorren-East.
Het wandelpad is vernoemd naar Jan Binnes van der Wal (1911 – 2007) die in zijn vrije tijd zo’n zestig miniatuur objecten maakte van beroepen die hier vroeger werden uitgeoefend. Door de toelichting die erbij is gemaakt weten we ook hoe het een en ander in zijn werk ging en waar de bedrijfjes waren.
In zijn wilsbeschikking had hij de ‘Feriening foar Doarpsbelang Aldegea’ benoemd tot zijn enige erfgenaam. Zijn nalatenschap bestond uit o.a. alle miniaturen en zijn woning aan Achterwei 23. Met het geld dat met de verkoop van de woning werd verworven is een permanenten tentoonstellingsruimte gerealiseerd in ‘de Gearstal’ van het MFC ‘de Gearrin’.


Oerden paad

Het wandelpad van ongeveer 1 kilometer verbindt de Eksteursreed met de Gariperwei en werd in de volksmond het ‘hondenpoeppad’ genoemd. In overleg met de Stichting Hattum de Vries kreeg het pad in 2022 de naam ‘Oerden paad’.
Oerden betekent landpunt. Deze naam gold vroeger de landerijen tussen de Eksteursreed en de Gariperwei. Een kaart, die in de periode van 1819 tot 1823 door de militair, majoor Huguenin, gemaakt is laat de stukken land zien die samen uitlopen op een landpunt. (Bron: Smallingerland op de kaart.)


Skean paad

Het wandelpad van ongeveer 250 meter verbindt de Dwarssingel met de Skeane Heawei.


Wietske Hattum’s paad

Korte wandeling (ongeveer 500 meter) door een mooie bosstrook tussen it West en Utein.
Wietske Hattums de Vries, dochter van Hattum en Jantsje de Vries, is geboren op 23 februari 1915 en overleden op 15 mei 2006. Ze heeft altijd het fietsenwinkeltje gerund op it West 18.
De naam ‘Wietske Hattums Paad’ is aan dit wandelpad gegeven omdat het uitkomt (of start) bij het huis waar Wietske haar pake en beppe woonden en haar vader is geboren.


Kijk verder op:
Activiteiten
– Overnachten en kamperen
Uit eten
Jachthaven en Camperplekken