Doarpsbelang

Feriening foar Doarpsbelang Aldegea

DOEL: Het behartigen van de belangen van het dorp Oudega en van de bewoners daarvan.

Een historierijk verleden heeft ze, met komende en gaande bestuursleden, waarvan er sommigen decennialang zitting hadden in het bestuur en bijna verweven waren met de vereniging en van grote betekenis waren voor het dorp.

Wat is een dorp zonder een vertegenwoordigend bestuursorgaan?

Wij als bestuur willen de oren en ogen van het dorp zijn. Wij willen overleggen met-, onze zorgen voorleggen aan- en initiatieven tonen richting de Gemeente. Wij willen laten merken dat we er zijn en dat we serieus genomen willen worden.

Wij werken eraan om de leefbaarheid van het dorp op een hoog peil te houden. Leefbaarheid laat zich vooral meten door de mensen in het dorp, door de activiteiten in hun vrije tijd, door de bedrijven die er gevestigd zijn, door de infrastructuur in en rond het dorp, door hoe er gewoond wordt, de vormen van transport, door de uitgaansmogelijkheden, de verkeersveiligheid en door recreatie en toerisme. Kortom: mens, milieu en cultuur zijn onze hoofdzaken waar wij aandacht aan besteden en waar wij de vinger aan de pols houden en onze pijlen op richten. Daarbij boeken wij successen, maar is het ook wel eens een kwestie van ‘een lange adem’.

Er is veel kracht binnen ons dorp, wij zien dit doordat er vaak mensen zijn die hun steentje willen bijdragen aan (duurzame) verbeteringen in ons dorp. Ieder op haar of zijn manier. Het is een uitdaging om initiatieven om te zetten tot daadwerkelijke duurzame resultaten voor het dorp. Dat het kan blijkt uit het realiseren van het project ‘Oudega aan het Water’. Een voorbeeld van burgerparticipatie: samenwerken met gemeente en provincie voor de leefbaarheid van het dorp.
Met behulp van vrijwilligers onderhouden wij diverse wandelpaden en kunstwerken en realiseren we ieder jaar een aantal projecten met behulp van het buurtbudget van de gemeente Smallingerland.

Alle aandacht voor de diverse zaken delen wij met de bewoners van Oudega via deze website en soms ook via het huis aan huis blad ‘Nijs fan Aldegea’. Maar ook schuwen wij de regionale kranten en televisie niet. “Aldegea op ‘e kaart” is ons motto.

De bestuursleden zien en horen veel, maar niet alles. Wanneer u vindt dat er zaken zijn waar wij aandacht aan moeten besteden, of ideeën en/of verbeterpunten heeft die betrekking hebben op uw straat of het hele dorp, laat het ons dan weten. Ons e-mailadres is dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com

De Feriening foar Doarsbelang Aldegea is sinds 1 januari 2008 geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).


Bestuur

Martien Tolboom (voorzitter)
Tessa Tjeerdsma (secretaris)
Jan Westerhof (penningmeester)
Renske Steenbergen (algemeen lid)
Maarten Overmaat (algemeen lid)
Marjan Stel-de Haan (algemeen lid)
Annemarie Ossendrijver (algemeen lid)


Leden

Al onze activiteiten en projecten kunnen wij niet realiseren zonder steun van onze leden. Het dorp vormt per slot van rekening met z’n allen ‘Doarpsbelang’. Wij vragen dan ook aan alle ‘Aldegeasters’ om lid te worden van Doarpsbelang. Het lidmaatschap kost (sinds 2014) € 7,– per jaar en wordt per automatische incasso geïnd. Het aantal leden bedroeg op 1 januari 2023 467.

De statuten van de ‘Feriening foar Doarpsbelang Aldegea’ zijn vastgelegd, na akte van statutenwijziging, op 28 februari 2001 bij mr. G.J. de Jong, notaris in Drachten. Klik op hier voor de notariële acte.


Meld u aan als lid van Doarpsbelang, download het aanmeldformulier hier.