Wolkom yn Aldegea – Welkom in Oudega

Op dizze webside fine jo alle ynformaasje oer Aldegea, 1 fan de 13 doarpen fan Drachten (gemeente Smellingerlân ).

It (aktuele) nijs en in oersjoch fan alle aktiviteiten yn it doarp fine jo ûnder ‘Laatste nieuws‘ en ‘Agenda‘. Faak is achtergrûnynformaasje ek te finen op de Facebookside Nijs fan Aldegea of yn de nijsbrief dy ’t hûs-oan-hûs ferspraat wurdt.

Hawwe jo in aktiviteit dy ’t jo graach fermelde wolle? Stjoer dan in mail nei aldegea.nijs@hotmail.com


Op deze website vindt u alle informatie over Oudega, 1 van de 13 dorpen van Drachten (gemeente Smallingerland).

Het (actuele) nieuws en een overzicht van alle activiteiten in het dorp vindt u onder ‘Laatste nieuws‘ en ‘Agenda‘. Vaak is achtergrondinformatie ook te vinden op de Facebookpagina Nijs fan Aldegea of in de nieuwsbrief die huis-aan-huis wordt verspreid.

Heeft u een activiteit die u graag wilt vermelden? Stuur dan een mail naar aldegea.nijs@hotmail.com