Oudega aan het Water

Vorderingen bouw ‘de Nije Hoop’ aan de Op ‘e Wâl

Op ‘e Wâl in Oudega (Sm.) woensdag 22 februari 2023 – drone Peter Veenema


Klik hier voor het laatste nieuws over het project ‘Oudega aan het Water’ op de website van de gemeente Smallingerland


Realisatie havengebied

De werkzaamheden in het havengebied zijn zo goed als klaar.
De komende tijd wordt de aanleg van de camperplaatsen aan de Gealânswei gerealiseerd.
De planning is dat dit gebied in september 2023 gereed is. In de herfst worden ook de bomen geplant.
Binnenkort worden ook de eerste waterwoningen ter plekke afgebouwd.

vorderingen havengebied Op ‘e Wâl / Eastersânning / Alddjip – foto drone Peter Veenema 8 februari 2023


Kikkertspôle

Het nieuwe eiland in het havengebied heet ‘Kikkertspôle‘. Destijds lag ongeveer op dezelfde plek in de voormalige polder Oosterzanding bij laag water dit stuk land droog en had het ook deze naam.

het nieuwe eiland Kikkertspôle [foto drone Fred Kok januari 2023]


Ontwerp Dorpsplein

Op 30 november 2022 vond in het Folksgebou een inloop plaats over het ontwerp van het Dorpsplein. Op basis van de binnengekomen reacties is het ontwerp aangepast. Het nieuwe ontwerp vindt u hieronder. Rond de herst van 2023, wanneer het appartementengebouw klaar is, wordt gestart met de inrichting van het nieuwe plein. Als alles volgens plan verloopt is het plein begin 2024 klaar.


Meer bij Oudega – Nije Aldegeaster Sânning

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-milieu-effectrapportage zijn klaar en liggen vanaf 21 april 2023 gedurende zes weken ter inzage. De stukken vindt u door op hier te klikken en dan naar beneden te scrollen naar ‘Documenten Het Meer bij Oudega’.
Hier vindt u de volgende documenten:
* Ontwerpboekje Meer bij Oudega
* Voorontwerp bestemmingsplan: toelichting, regels, verbeelding en bijlagenbundel
* Notitie reikwijdte en detailniveau het Meer bij Oudega
* Verbeelding Nije Aldegeaster Sânning
* Toelichiting Nij Aldegeaster Sânning
* Bijlagen bij de toelichting Nije Aldegeaster Sânning
* Regels Nije Aldegeaster Sânning
* Bijlagen bij de regels Nije Aldegeaster Sânning
* Technische tekening Ontwerp (zie hieronder)


Fietspad langs de Nije Mûntsegroppe

Er komt geen fiets-wandelpad langs de waterkering bij het te realiseren meer van Oudega.
Dit heeft het college van burgemeester en wethouders op 23 mei 2023 besloten.
Ter voorbereiding op de benodigde procedures, in het kader van de wet natuurbescherming, is een natuurtoets uitgevoerd. De conclusie van deze toets toont dat het naar verwachting niet mogelijk is de benodigde vergunning voor het pad te verkrijgen. Het pad, dat langs de Nije Mûntsegroppe zou lopen, ligt in een gebied met beschermde soorten.


Waterfront van Oudega is onderdeel van gebiedsaanpak

Het doel is om economische groei en leefbaarheid te stimuleren en land- en waterrecreatie met elkaar te verbinden. De visie ‘Oudega aan het water’ is gericht op het verbeteren en handhaven van de leefbaarheid en de toeristische ontwikkeling van het gebied. De relatie tussen het water en het dorp wordt sterker en het aantal bezoekers vanaf het water en over land zal hierdoor toenemen.

In het ‘Ontwerp masterplan waterfront Oudega’ van oktober 2019 werd een vervolg gegeven aan de ontwikkeling van het dorp en het gebied rond de haven. Het masterplan kreeg zijn vorm door de vastberadenheid van een kernteam van dorpsbewoners, –ondernemers en Doarpsbelang, verenigd in de ‘Wurkgroep Doarpsplein oan it Wetter’ en door samenwerking met medewerkers van de gemeente en de provincie.
De scope van het masterplan is de haven en de vergroting daarvan, en de omliggende bebouwing om de haven. Uitgangspunt van de planvorming was de sloop van de voormalige zuivelfabriek ‘de Hoop’.

Aan de westzijde (Gealânswei) van het havengebied wordt een plek voor campers in een groene omranding gerealiseerd, tevens is hier plaats voor 2 recreatieve woonboten.

Het gebied aan de zuidoostzijde (Eastersânning) krijgt deels een groenbestemming, deels een bestemming dagrecreatie met ruimte voor de realisatie van 6 recreatieve verblijven en een horecapaviljoen.
Belangrijk in de vormgeving zal zijn dat deze eenheden te gast zijn in het landschap. Er loopt een openbaar toegankelijke wandelroute door het gebied. De horecagelegenheid heeft als doel om gasten, zoals fietsers, wandelaars of gasten per boot, naar Oudega te trekken.

Het wateroppervlakte in het gebied zal worden vergroot met ongeveer 4,5 ha extra water op boezemniveau. Daarmee ontstaat een gebied met recreatieve potentie, een grote belevingswaarde en natuurwaarde.

De bestaande haven zal worden opgeknapt, waarbij de technische voorzieningen voor passanten zullen worden gerealiseerd en een nieuwe steiger- en boxenstructuur met een moderne maatvoering zal worden gemaakt. Het aantal ligplaatsen voor boten zal wat verschuiven van opberghaven naar passantenhaven.

Door de realisatie van het nieuwe water wordt de afvoer en berging van het water uit de aanliggende polder beïnvloed. Daarom worden er maatregelen genomen om de water aan- en afvoer naar de diverse landerijen en polders te reguleren. De nieuwe oevers krijgen een groene en natuurlijke inrichting.

Het project had eerst een budget van 18,2 miljoen euro, later is dit bijgesteld naar 20,9 miljoen. De verwachting is dat het project binnen dit budget uitvoerbaar is. De gemeente Smallingerland voert zelf maar een beperkt deel uit van het totaal.