Oudega aan het Water

Het waterfront van Oudega is onderdeel van de gebiedsaanpak Oostelijke Poort Friese Meren (OPFM).

Het doel is om economische groei en leefbaarheid te stimuleren en land- en waterrecreatie met elkaar te verbinden. In 2012 is in opdracht van de gemeente Smallingerland een visie opgesteld waarin de beoogde verbeteringen zijn benoemd. In deze visie is Oudega de ontvangstlocatie voor de bezoeker die aankomt over water en land. De nadruk ligt op blauw (water) en groen (natuur). De visie ‘Oudega aan het water’ is gericht op het verbeteren en handhaven van de leefbaarheid en de toeristische ontwikkeling van het gebied. De relatie tussen het water en het dorp wordt sterker en het aantal bezoekers vanaf het water en over land zal hierdoor toenemen. 

In het ‘Ontwerp masterplan waterfront Oudega’ van oktober 2019 werd een vervolg gegeven voor het rood (bebouwing); de ontwikkeling van het dorp en het gebied rond de haven. Het masterplan is opgesteld door een kernteam van dorpsbewoners, –ondernemers en Doarpsbelang, verenigd in de ‘Wurkgroep Doarpsplein oan it Wetter’ en medewerkers van de gemeente en de provincie. 
De scope van het masterplan is de haven en de vergroting daarvan, en de omliggende bebouwing om de haven. Uitgangspunt van de planvorming was de sloop van de voormalige zuivelfabriek.

Aan de westzijde (Gealânswei) van het havengebied wordt een plek voor campers in een groene omranding gerealiseerd, tevens is hier plaats voor 2 recreatieve woonboten. In het bestemmingsplan is hiervoor een maximale grootte vastgelegd, die is afgestemd op de maat die minimaal nodig is voor een dergelijk product, en de doelstelling dat de bebouwing zich voegt in het landschap.

Het gebied aan de zuidoostzijde krijgt deels een groenbestemming, deels een bestemming dagrecreatie met ruimte voor de realisatie van recreatieve verblijven en horeca. Ook voor deze recreatieve verblijven zal gelden dat er een professioneel beheer moet plaatsvinden en dat er eisen zijn gesteld aan de minimale beschikbaarheid voor de verhuur. Belangrijk in de vormgeving zal zijn dat deze eenheden te gast zijn in het landschap. Er loopt een openbaar toegankelijke wandelroute door het gebied. In het gebied zal de mogelijkheid worden geboden om een kwalitatief hoogwaardige, onderscheidende horecavoorziening te maken. De horecagelegenheid heeft als doel om gasten, zoals fietsers, wandelaars of gasten per boot, naar Oudega te trekken.

Het wateroppervlakte in het gebied zal worden vergroot met ongeveer 4,5 ha extra water op boezemniveau. Daarmee ontstaat een gebied met recreatieve potentie, een grote belevingswaarde en natuurwaarde. De haven zal worden opgeknapt, waarbij de technische voorzieningen voor passanten zullen worden gerealiseerd en een nieuwe steiger- en boxenstructuur met een moderne maatvoering zal worden gemaakt. Het aantal ligplaatsen voor boten zal wat verschuiven van opberghaven naar passantenhaven.

Door de realisatie van het nieuwe water wordt de afvoer en berging van het water uit de aanliggende polder beïnvloed. Daarom worden er maatregelen genomen om de water aan- en afvoer naar de diverse landerijen en polders te reguleren. De nieuwe oevers krijgen een groene en natuurlijke inrichting.


Werkzaamheden Waterfront Oudega

Begin januari ging Grondverzet- en aannemingsbedrijf van der Meer BV uit Scharnegoutum aan de slag met de werkzaamheden aan de haven. Het water bij de haven wordt uitgebreid en de haven wordt volledig opgeknapt. De haven heeft straks alle voorzieningen die bij een moderne haven passen. Denk daarbij aan elektriciteit, schoon drinkwater en een afvalvoorziening. Als alles meezit zijn de werkzaamheden eind dit jaar afgerond.

Ook de pers schreef over de start van de werkzaamheden en de ambities van de Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeente Smallingerland. Klik hier om dit artikel te lezen.

Het was de bedoeling dat de huurders van de ligplaatsen in de haven in april weer gebruik konden maken van de haven, maar doordat de levertijden voor het benodigde materiaal momenteel erg lang zijn, lukt het niet de haven op tijd klaar te maken voor de huurders. De huurders zijn geïnformeerd over deze tegenvaller en hen is een alternatief aangeboden. Buiten werktijd kan er wel in en uit de haven worden gevaren, maar aanmeren is eerst nog niet mogelijk.

Het project Oudega aan het Water is onderdeel van de gebiedsaanpak Oostelijke Poort Friese Meren (OPFM). Klik hier voor meer informatie.

Klik op nieuwsbrief 12 voor de laatste informatie over het project.

Op ‘e Wâl haven Oudega Sm. werkzaamheden 17 mei 2022 – dronefoto Peter Veenema


Meer bij Oudega

Bij het ontwikkelen van het Meer bij Oudega is er vanuit de toekomstige gebruikersgroepen in beeld gebracht wat zij van belang vinden bij het ontwerp van het nieuwe meer. In diverse sessies is deze inbreng bij elkaar gelegd en gezocht naar koppelkansen en mogelijkheden om elkaar te versterken. Belangrijk is dat het meer zich op een logische manier in het landschap en de omgeving voegt alsof het nooit anders is geweest. Voor meer informatie klik op ontwerp Meer bij Oudega, juni 2021

Procedures voortgang Oudega aan het Meer

De komende tijd gaan er weer diverse procedures van start o.a. een verdere stap in het bestemmingsplan voor het Meer en diverse bijbehorende vergunningaanvragen. Deze procedures worden door de gemeente Smallingerland altijd bekend gemaakt via het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt ze ook terugvinden in weekblad Actief.