Oudega aan het Water

Website Oostelijke Poort Friese Meren (OPFM) opgeheven

De webiste ‘Oostelijke Poort Friese Meren’ is uit de lucht gehaald waardoor alle informatie over het project Oudega aan het Water niet meer in te zien is!
Op de website van de gemeente Smallingerland is nog wel (klik op hier) summiere informatie te vinden over het project.

Klik hier voor het laatste nieuws in nieuwsbrief 14, november 2022


Waterfront van Oudega is onderdeel van de gebiedsaanpak

Het doel is om economische groei en leefbaarheid te stimuleren en land- en waterrecreatie met elkaar te verbinden. De visie ‘Oudega aan het water’ is gericht op het verbeteren en handhaven van de leefbaarheid en de toeristische ontwikkeling van het gebied. De relatie tussen het water en het dorp wordt sterker en het aantal bezoekers vanaf het water en over land zal hierdoor toenemen. 

In het ‘Ontwerp masterplan waterfront Oudega’ van oktober 2019 werd een vervolg gegeven aan de ontwikkeling van het dorp en het gebied rond de haven. Het masterplan kreeg zijn vorm door de vastberadenheid van een kernteam van dorpsbewoners, –ondernemers en Doarpsbelang, verenigd in de ‘Wurkgroep Doarpsplein oan it Wetter’ en door samenwerking met medewerkers van de gemeente en de provincie. 
De scope van het masterplan is de haven en de vergroting daarvan, en de omliggende bebouwing om de haven. Uitgangspunt van de planvorming was de sloop van de voormalige zuivelfabriek ‘de Hoop’.

Aan de westzijde (Gealânswei) van het havengebied wordt een plek voor campers in een groene omranding gerealiseerd, tevens is hier plaats voor 2 recreatieve woonboten.

Het gebied aan de zuidoostzijde (Eastersânning) krijgt deels een groenbestemming, deels een bestemming dagrecreatie met ruimte voor de realisatie van 6 recreatieve verblijven en een horecapaviljoen.
Belangrijk in de vormgeving zal zijn dat deze eenheden te gast zijn in het landschap. Er loopt een openbaar toegankelijke wandelroute door het gebied. De horecagelegenheid heeft als doel om gasten, zoals fietsers, wandelaars of gasten per boot, naar Oudega te trekken.

Het wateroppervlakte in het gebied zal worden vergroot met ongeveer 4,5 ha extra water op boezemniveau. Daarmee ontstaat een gebied met recreatieve potentie, een grote belevingswaarde en natuurwaarde.

De bestaande haven zal worden opgeknapt, waarbij de technische voorzieningen voor passanten zullen worden gerealiseerd en een nieuwe steiger- en boxenstructuur met een moderne maatvoering zal worden gemaakt. Het aantal ligplaatsen voor boten zal wat verschuiven van opberghaven naar passantenhaven.

Door de realisatie van het nieuwe water wordt de afvoer en berging van het water uit de aanliggende polder beïnvloed. Daarom worden er maatregelen genomen om de water aan- en afvoer naar de diverse landerijen en polders te reguleren. De nieuwe oevers krijgen een groene en natuurlijke inrichting.

Het project had eerst een budget van 18,2 miljoen euro, later is dit bijgesteld naar 20,9 miljoen. De verwachting is dat het project binnen dit budget uitvoerbaar is. De gemeente Smallingerland voert zelf maar een beperkt deel uit van het totaal.


Werkzaamheden Waterfront Oudega

De werkzaamheden in het havengebied zijn, zoals het nu staat, eind december 2022 klaar. De eerste boten liggen alweer in de haven en het deel met vaste ligplaatsen is voor het komende recreatieseizoen volledig verhuurd.

Na de werkzaamheden aan het havengebied start de inrichting van het camperterrein bij de Gealânswei. Tijdens het komende recreatieseizoen kunnen ook daar gasten verblijven, evenals op de nieuwe passantenplekken bij de haven. Intussen wordt er hard gewerkt aan het appartementengebouw. Ook zijn de eigenaren van de te realiseren woonarken druk bezig met de bouwvoorbereidingen. 

vorderingen haven Op ‘e Wâl / Eastersânning / Alddjip foto drone Fred Kok januari 2023

 

Verkoop kavel t.b.v. horeca paviljoen en 6 recreatiewoningen

De verkoop van de kavel voor de bouw van een horeca paviljoen en 6 recreatieve verblijven bij de nieuwe haven van Oudega is in een eindfase. Klik op hier voor de informatiebrochure.


Meer bij Oudega

Bij het ontwikkelen van het Meer bij Oudega is er vanuit de toekomstige gebruikersgroepen in beeld gebracht wat zij van belang vinden bij het ontwerp van het nieuwe meer. In diverse sessies is deze inbreng bij elkaar gelegd en gezocht naar koppelkansen en mogelijkheden om elkaar te versterken. Belangrijk is dat het meer zich op een logische manier in het landschap en de omgeving voegt alsof het nooit anders is geweest. Voor meer informatie klik op ontwerp Meer bij Oudega, juni 2021

Procedures voortgang Oudega aan het Meer

Het komende jaar (2023) worden er diverse procedures doorlopen om het meer te realiseren. Voor het meer zijn een nieuw bestemmingsplan, een milieueffectenrapportage en diverse vergunningen nodig. Deze procedures worden door de gemeente Smallingerland altijd bekend gemaakt via het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt ze ook terugvinden in weekblad Actief.


Procedures fietspad langs de Wide Mûntsegroppe

Het komende jaar (2023) worden er ook procedures doorlopen om het nieuwe fietspad, langs de kering bij de Wide Mûntsegroppe, te realiseren. Het fietspad past binnen het geldende bestemmingsplan, maar er zijn nog verschillende vergunningen en ontheffingen nodig.
Het te realiseren pad wordt tijdens het broedseizoen afgesloten om de volgens niet te verstoren.