Oudega aan het Water

Klik hier voor het laatste nieuws over het project ‘Oudega aan het Water’ op de website van de gemeente Smallingerland


Plannen voor horecapaviljoen aan de Eastersânning

Op 20 maart 2024 werden de plannen gepresenteerd voor het realiseren van horecapaviljoen aan de Eastersânning.Meer de ‘Nije Aldegeaster Sânning

In 2023 is begonnen met fase twee van het project Oudega aan het Water. Het betreft de aanleg van een meer van circa vijftig hectare aan de zuidkant van het dorp. Het nieuwe meer kreeg de naam ‘Nije Aldegeaster Sânning’. Bij het maken van de plannen voor het grote meer zijn ook veel inwoners en organisaties betrokken geweest. Een vaste klankbordgroep met een vertegenwoordiging vanuit de recreatiesector, de landbouw, de natuur en het dorp. Tijdens digitale inloopavonden op 24 november en 1 december 2020 is aan alle inwoners van Oudega de gelegenheid geboden om te reageren. In diezelfde periode is het ontwerp via internet raadpleegbaar geweest. Via een prikbord en e-mailformulier konden ook reacties worden achtergelaten. Alle input heeft uiteindelijk geleid tot een schetsontwerp voor het Meer bij Oudega.

In 2023 werden er diverse procedures doorlopen om het meer te realiseren. Voor het meer zijn een nieuw bestemmingsplan, een milieueffectenrapportage en diverse vergunningen gemaakt.

In het aangrenzende land (it Gealân) zijn de afgelopen jaren al diverse ecologische maatregelen genomen om de werkzaamheden in 2024 te kunnen starten. Zo is vanaf 2021 uitgesteld maaibeheer ingesteld, zijn in 2022 een aantal cultuurtechnische maatregelen genomen om het gebied optimaal geschikt te maken voor de (weide)vogels die niet meer in het Meergebied terecht kunnen. In de komende herfstperiode worden de laatste verbeteringen gerealiseerd (o.a. een plasdraszone) zodat we dat gebied volgend jaar met rust kunnen laten. De planning is om die landerijen per januari 2025 te verkopen, met (weide)vogelvriendelijke bepalingen.

De aanbesteding voor het graven van het nieuwe meer de ‘Nije Aldegeaster Sânning’ is gegund aan De Waard Grondverzet. Er moet ongeveer 50 hectare aan veen, zand en leemlagen worden weggegraven om plaats te maken voor nieuwe waterpartijen, wandelpaden en ligplaatsen voor schepen.
De werkzaamheden zullen ongeveer 3 jaar in beslag nemen.


Waterfront van Oudega is onderdeel van gebiedsaanpak

Het doel is om economische groei en leefbaarheid te stimuleren en land- en waterrecreatie met elkaar te verbinden. De visie ‘Oudega aan het water’ is gericht op het verbeteren en handhaven van de leefbaarheid en de toeristische ontwikkeling van het gebied. De relatie tussen het water en het dorp wordt sterker en het aantal bezoekers vanaf het water en over land zal hierdoor toenemen.

In het ‘Ontwerp masterplan waterfront Oudega’ van oktober 2019 werd een vervolg gegeven aan de ontwikkeling van het dorp en het gebied rond de haven. Het masterplan kreeg zijn vorm door de vastberadenheid van een kernteam van dorpsbewoners, –ondernemers en Doarpsbelang, verenigd in de ‘Wurkgroep Doarpsplein oan it Wetter’ en door samenwerking met medewerkers van de gemeente en de provincie.
De scope van het masterplan is de haven en de vergroting daarvan, en de omliggende bebouwing om de haven. Uitgangspunt van de planvorming was de sloop van de voormalige zuivelfabriek ‘de Hoop’.

Aan de westzijde (Gealânswei) van het havengebied wordt een plek voor campers in een groene omranding gerealiseerd, tevens is hier plaats voor 2 recreatieve woonboten.

Het gebied aan de zuidoostzijde (Eastersânning) krijgt deels een groenbestemming, deels een bestemming dagrecreatie met ruimte voor de realisatie van 6 recreatieve verblijven en een horecapaviljoen.
Belangrijk in de vormgeving zal zijn dat deze eenheden te gast zijn in het landschap. Er loopt een openbaar toegankelijke wandelroute door het gebied. De horecagelegenheid heeft als doel om gasten, zoals fietsers, wandelaars of gasten per boot, naar Oudega te trekken.

Het wateroppervlakte in het gebied zal worden vergroot met ongeveer 4,5 ha extra water op boezemniveau. Daarmee ontstaat een gebied met recreatieve potentie, een grote belevingswaarde en natuurwaarde.

De bestaande haven zal worden opgeknapt, waarbij de technische voorzieningen voor passanten zullen worden gerealiseerd en een nieuwe steiger- en boxenstructuur met een moderne maatvoering zal worden gemaakt. Het aantal ligplaatsen voor boten zal wat verschuiven van opberghaven naar passantenhaven.

Door de realisatie van het nieuwe water wordt de afvoer en berging van het water uit de aanliggende polder beïnvloed. Daarom worden er maatregelen genomen om de water aan- en afvoer naar de diverse landerijen en polders te reguleren. De nieuwe oevers krijgen een groene en natuurlijke inrichting.

Het project had eerst een budget van 18,2 miljoen euro, later is dit bijgesteld naar 20,9 miljoen. De verwachting is dat het project binnen dit budget uitvoerbaar is. De gemeente Smallingerland voert zelf maar een beperkt deel uit van het totaal.