Oudega aan het Water

Klik hier voor het laatste nieuws over het project ‘Oudega aan het Water’ op de website van de gemeente Smallingerland


Oudega aan het Water

artikel Leeuwarder Courant zaterdag 2 maart 2024

Realisatie havengebied

Bij de haven is al heel veel gebeurd, maar het is nog niet klaar. De aannemer doet de laatste verbeterpunten en het camperterrein aan de Gealânswei wordt afgerond.

Er zijn inmiddels 2 van de 5 waterwoningen aanwezig. Geleidelijk komen de andere drie ook binnenvaren en worden daarna afgebouwd.

Door een private partij wordt nog gewerkt om in 2025 een horeca-paviljoen aan het water te realiseren.

vorderingen havengebied Op ‘e Wâl / Eastersânning / Alddjip – foto drone Peter Veenema 8 februari 2023


Kikkertspôle

Het nieuwe eiland in het havengebied heet ‘Kikkertspôle‘. Destijds lag ongeveer op dezelfde plek in de voormalige polder Oosterzanding bij laag water dit stuk land droog en had het ook deze naam.
Het strand van de Kikkerstpôle krijgt nog een verbeterslag. Begin 2024 worden de speeltoestellen op het eiland geplaatst. Ook zal de beplanting worden gerealiseerd.

Kikkertspôle juli 2023 – drone Peter Veenema


Ontwerp Dorpsplein

Het ontwerp voor het dorpsplein is vastgesteld. Hierin zijn de opmerkingen vanuit het dorp zoveel mogelijk verwerkt. Nu is het tijd om verder te werken aan de uitvoering.


Nije Aldegeaster Sânning – Meer bij Oudega

In it Gealân zijn de afgelopen jaren al diverse ecologische maatregelen genomen om de werkzaamheden in 2024 te kunnen starten. Zo is vanaf 2021 uitgesteld maaibeheer ingesteld, zijn in 2022 een aantal cultuurtechnische maatregelen genomen om het gebied optimaal geschikt te maken voor de (weide)vogels die niet meer in het Meergebied terecht kunnen. In de herfstperiode van 2023 zijn de laatste verbeteringen gerealiserd, o.a. een plasdraszone, zodat het gebied in 2024 met rust kan worden gelaten. De planning is om die landerijen per januari 2025 te verkopen, met (weide)vogelvriendelijke bepalingen.

Nije Aldegeaster Sânning (Meer bij Oudega) concept


Waterfront van Oudega is onderdeel van gebiedsaanpak

Het doel is om economische groei en leefbaarheid te stimuleren en land- en waterrecreatie met elkaar te verbinden. De visie ‘Oudega aan het water’ is gericht op het verbeteren en handhaven van de leefbaarheid en de toeristische ontwikkeling van het gebied. De relatie tussen het water en het dorp wordt sterker en het aantal bezoekers vanaf het water en over land zal hierdoor toenemen.

In het ‘Ontwerp masterplan waterfront Oudega’ van oktober 2019 werd een vervolg gegeven aan de ontwikkeling van het dorp en het gebied rond de haven. Het masterplan kreeg zijn vorm door de vastberadenheid van een kernteam van dorpsbewoners, –ondernemers en Doarpsbelang, verenigd in de ‘Wurkgroep Doarpsplein oan it Wetter’ en door samenwerking met medewerkers van de gemeente en de provincie.
De scope van het masterplan is de haven en de vergroting daarvan, en de omliggende bebouwing om de haven. Uitgangspunt van de planvorming was de sloop van de voormalige zuivelfabriek ‘de Hoop’.

Aan de westzijde (Gealânswei) van het havengebied wordt een plek voor campers in een groene omranding gerealiseerd, tevens is hier plaats voor 2 recreatieve woonboten.

Het gebied aan de zuidoostzijde (Eastersânning) krijgt deels een groenbestemming, deels een bestemming dagrecreatie met ruimte voor de realisatie van 6 recreatieve verblijven en een horecapaviljoen.
Belangrijk in de vormgeving zal zijn dat deze eenheden te gast zijn in het landschap. Er loopt een openbaar toegankelijke wandelroute door het gebied. De horecagelegenheid heeft als doel om gasten, zoals fietsers, wandelaars of gasten per boot, naar Oudega te trekken.

Het wateroppervlakte in het gebied zal worden vergroot met ongeveer 4,5 ha extra water op boezemniveau. Daarmee ontstaat een gebied met recreatieve potentie, een grote belevingswaarde en natuurwaarde.

De bestaande haven zal worden opgeknapt, waarbij de technische voorzieningen voor passanten zullen worden gerealiseerd en een nieuwe steiger- en boxenstructuur met een moderne maatvoering zal worden gemaakt. Het aantal ligplaatsen voor boten zal wat verschuiven van opberghaven naar passantenhaven.

Door de realisatie van het nieuwe water wordt de afvoer en berging van het water uit de aanliggende polder beïnvloed. Daarom worden er maatregelen genomen om de water aan- en afvoer naar de diverse landerijen en polders te reguleren. De nieuwe oevers krijgen een groene en natuurlijke inrichting.

Het project had eerst een budget van 18,2 miljoen euro, later is dit bijgesteld naar 20,9 miljoen. De verwachting is dat het project binnen dit budget uitvoerbaar is. De gemeente Smallingerland voert zelf maar een beperkt deel uit van het totaal.