Dorpskrant

Oudega heeft verschillende namen voor de dorpskrant gekend. Tussen 1978 en 1980 verscheen de dorpskrant onder de naam ‘de Grietman’. Daarna (tot 1984) onder de naam de ‘Doarpsomropper’ en van 1992 t/m 2018 onder de naam ‘de Bakbrogge’.
Sinds 2020 verschijnt de dorpskrant onder de naam ‘Nijs fan Aldegea’. Deze krant wordt (gratis) huis-aan-huis bezorgd en verschijnt 1 x in de 6 weken. Kopij kan worden gestuurd naar: aldegea.nijs@hotmail.com

Bakbrogge is van oudsher de bijnaam voor de inwoners van Oudega. Op 19 juni 1990, in het kader van Aldegea 900 jier, is er in de haven een monument onthuld van de Bakbrogge. Tijdens de onthulling werd het onderstaande gedicht voorgelezen door Auke de Boer:
Op it West, fiif stikken lân westlik fan Marten Drint, wêr’t Aldegea begjint,
dêr is it plak, wêr’t min fan seit dat it stik lân de ‘roggenebakken’ leit.
It leit njonken Beppe-finne, dêrmei kin dit ferhaaltsje begjinne.
De eigner dy’t dit lân besiet, hie dêrfan in bulte fertriet.
It lân stie fol galjes en snilen en mear ûngemakken, dêrtroch hie de man fuort gjin winst te pakken.
De hege lêsten joegen skea en perfoast gjin brea.
In keaper sykje dat soe dy eigner wol wat lykje.
Mar in keaper foar in stik lân fol ûngemakken hawwe jo samar net te pakken.
Oan’t de bakker kaam dy’t doe in útstel die, wêr’t de eigner wol earen nei hie.
In tiidlang alle wiken in fjirde part brea, dat wie it bod. No dat like ús boer wol wat.
Syn betinkst wie: in fearn bakken der bij, sadat ik alle dagen myn bakbrogge krij.
Hjirmei kinne jim dan no witte, dat wyn fanôf de tiid ‘Aldegeaster bakbrogge’ hjitte.
Nei de safolste eigner fan it stik lân, krige Ime it yn’e hân.
It lân leit der no kreas bij en faak rinne der no in keppel kij.

In het archief vindt u de uitgaven van alle dorpskranten. Het archief is nog niet compleet, hieraan wordt gewerkt.